Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

25.07.2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” 23.01.2017 tarihli ve E.226 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiştir.

Bu Kılavuz, 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında eğitim kuruluşu olma ve sorumlu müdür ile uzmanların eğitim süreçleriyle ilgili bilgileri içermektedir.

Bu Kılavuz; 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 nci ve 40 ıncı maddelerine ve 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik ile 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TIBBİ CİHAZLARIN TEST KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA EĞİTİM KURULUŞLARI İLE PROTOKOL İMZALANDI

TİTCK,
İstanbul Üniversitesi-Medibim iş ortaklığı,
Medipol Üniversitesi-Uğur Optik iş ortaklığı  ile
Cavaura Arge, Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında

16.Haziran.2017 tarihinde “Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu alanda çalışacak personele eğitim verilebilmesi için protokol imzalandı.

Protokole göre, “Eğitim Merkezi” olarak yetkilendirilen bu kuruluşlar Sertifikalı Eğitim Programları açacak.

Ak Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç’un da katıldığı törende konuşan TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, protokolün önemine vurgu yaptı. Bu alandaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokol imzalanan kuruluşlara ilave olarak, önümüzdeki günlerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Standartları Enstitüsü ile de bu alanda işbirliğine gidilmesi bekleniyor.

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Alanında Eğitim Başvurularına Dair Duyuru

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında bu alanda çalışacak kişilerin alacakları eğitimlere ilişkin;

· Eğitim ücretleri ve

· Eğitim başvuru evrakları ile ilgili duyuru metni aşağıda belirtilen linkte almaktadır.

Eğitim merkezlerinin ve eğitim alacak kişilerin bu hususlar doğrultusunda eğitim süreçlerini planlamaları gerekmektedir.

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Alanında Eğitim Başvurularına Dair Duyuru

Biyomedikal Dernek Kuruluş Tüzük

Tüzük dosyamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

BİYOMEDİKAL METROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜK 2016

 

İçerik aşağıdaki gibidir.

 

BİYOMEDİKAL METROLOJİ DERNEĞİ

DERNEK TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I – GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 – Derneğin Adı

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 25 Mart 2016 tarihinde Biyomedikal Metroloji Hizmet Sunucuları Derneği” kurulmuştur.

Biyomedikal Metroloji Derneği izleyen maddelerde “BİYOMETDER” ve “DERNEK” kısa adları ile anılmıştır.

Madde 2 – Derneğin Merkezi

BİYOMETDER’in merkezi İstanbul’dadır.

Madde 3 – Derneğin Simgesi

Genel kurul kararı ile BİYOMETDER’i temsil eden bir simge belirlenebilir.

Madde 4 – Derneğin Amacı ve Kuruluş Temel Prensipleri

BİYOMETDER’in amacı; ülkemizdeki ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş temel olarak Biyomedikal metroloji kapsamında tıbbi tesislerde test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren Muayene Kuruluşlarını ve Deney ve/veya Kalibrasyon Laboratuarlarını bir araya getirmek ve üyeleri arasında koordinasyonu sağlamaktır.

BİYOMETDER’in kuruluş temel prensipleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Biyomedikal Metroloji kapsamında tıbbi tesislerde test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyonun gerekliliği konusunda; hem sağlık hizmetini alanlar üzerinde hem de sağlık hizmetlerini sunan kesimlerde bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Üye laboratuarların meslekleri ile ilgili hukuki, sosyal ve tüzel hakları ile ilgili düzenlemeleri takip etmek, gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmak,
 • Düzenleyici yasal otorite ve/veya kuruluşlar nezdinde sektörü temsil etmek; uygulama, yönetmelik ve düzenlemeler karşısında görüşlerini organize ve formüle bir şekilde ifade etmek,
 1. Üye laboratuarların teknik ve ticari gelişimlerini artırıcı çalışmaları organize etmek, organize edilmiş çalışmalara katılmak,
 2. Üyelerine ve üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşlara ve bu konularda faaliyet gösteren ilgili sair kuruluşlara teknik, mesleki, hukuki ve sosyal konularda rehberlik yapmak,
 3. Karşılaşılan sorunların çözümüne ve sektörümüzün; etik kurallara, mesleki ahlaka, kamu yararına, yasalara uygun bir şekilde, ahenkli ve verimli gelişmesini sağlamaya yardımcı olmak,
 • Türkiye ve dünyada, BİYOMEDİKAL metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren laboratuarların çalışmalarını etkileyecek olan teknik ve politik yayınları, açıklama ve düzenlemeleri takip etmek ve bu bilgileri üyeleri ile paylaşmak,
 • Üye laboratuarların kalite yönetim sistemlerinin gelişmesini artırıcı destek ve katılımda bulunmak,
 1. Biyomedikal metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında cihaz ve teçhizata uygulanabilecek test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon metotlarının harmonizasyonu ve gelişmesini hızlandırmak için ilgili organizasyon ve laboratuarlar arasında işbirliği yapmak,
 2. Taraflar arasında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon sonuçlarının karşılıklı kabulü için, ölçümlerin güvenirliğini tesis edici, izlenebilirlik ve kalite güvencesini geliştirici, ilgili standartların uygulanmasını anlaşılır kılmak ve kolaylaştırmak amacı taşıyan eğitim vb. faaliyetleri gerçekleştirmek,
 3. Yasa hükümleri çerçevesinde diğer ülkelerdeki sektörle ilgili teknik, istatistiksel ve ekonomi ile ilgili bilgileri üyelerine ve ülke ekonomisine kazandırabilmek amacı ile dış ülkelerdeki kuruluşlarla bilgi alış-verişinde bulunmak, benzer amaçlı birlik ve kuruluşlara katılmak, bu amaçla gerek yurt içi gerekse yurt dışı seyahatler, sempozyumlar, kongre, konferans, fuar, toplantı vb faaliyetleri düzenlemek ve düzenlenenlere iştirak etmektir.

Madde 5 – Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

BİYOMETDER’in çalışma konuları ve çalışma biçimleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Türkiye’de bütün meslek sahiplerinin, bilim insanlarının BİYOMETDER’in amacı ve temel prensipleri doğrultusunda bir araya gelmeleri ile ülkemizin sağlık sektöründe Biyomedikal metroloji konusunda sürekli geliştirilmesinin yönlendirilmesi amacıyla genel kalite politikalarının üretilmesini özendirerek gerek üyeler arasında gerekse ülke çapında Biyomedikal Metroloji bilincinin yerleştirilmesini ve bunun için gerekli olan her türlü desteği sağlar; kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da toplam kalite yönetimi yaklaşımları doğrultusunda gelişmelerini destekleyecek çalışmalar yapar.
 2. Biyomedikal Metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon faaliyetleri ile ilgili sistem ve kalite standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Laboratuarlar arası yeterlik ve karşılaştırma ölçümleri programlarını organize eder, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliği konularında eğitim faaliyetleri düzenler.
 1. Biyomedikal Metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon tekniği alanlarında bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine ve bu konuya ilişkin önceliklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
 2. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları düzenleyerek sonuçları ilgili taraflara sunar.
 3. BİYOMETDER içinde oluşturulacak alt komiteler ya da uzmanlık grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar; araştırma ve geliştirme merkezleri kurar; Metroloji, Kalibrasyon ve Ölçme sistemleri konusunda kütüphane ve bilgi bankası oluşturur; amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.
 • Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, gezi, festival, fuar ve benzeri etkinlikler düzenler ve düzenlenen faaliyetlere katılır.
 • Biyomedikal Metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon faaliyetleri ile ilgili mesleki çalışmalar için uzmanlar temin eder ve/veya yetiştirir, eğitimler verebilir.
 1. Biyomedikal Metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon faaliyetleri ile Meslek Standartlarının hazırlanması/hazırlattırılması ve/veya görüş verilmesi, kamuoyu bilincinin oluşturulması çalışmalarında bulunur.
 2. Dünya’da kabul görmüş ve geçerli olan direktif ve standartlar ile uyumlu deney metotlarının geliştirilmesi ve yorumlanması için gerekli işbirliğini sağlar.
 3. Çalışma ilişkileri ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenir görüş ve düşüncelerini duyurur.
 • Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları uzlaştırıcı sıfatı ile veya hakem yolu ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyette bulunabilir.
 • Laboratuar Akreditasyonu ile ilgili ortak konular üzerine akreditasyon kuruluşları ve laboratuarlar arasında işbirliğine yönelik çalışmaları organize eder.
 • Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir, gazete, bülten, kitap, web, vb. yayınlar yapabilir.
 1. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yasal düzenlemelere uygun olarak yardım ve bağış toplayabilir, alıp verebilir, şartlı şartsız vasiyetleri kabul edebilir, menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve vakıflar, yardımlaşma sandıkları kurabilir, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli çalışma ve faaliyetleri yapabilir.
 • Kanun nezdinde gerekli tüm izinler alınmak şartıyla BİYOMETDER’in amacı ve temel prensipleri doğrultusunda faaliyet göstermek için derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir.
 • Çalışmaları için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır, periyodik yayın çalışmalarında bulunur; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler ve paneller düzenler. Yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimlerde bulunur fuarlar düzenler.
 • BİYOMETDER’in amacı ve temel prensipleri doğrultusunda Üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile Metroloji, Kalibrasyon ve Ölçme sistemleri konusunda paylaşımlarını basılı kağıtlar ve elektronik ortam yolu ile yayınlar ve yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanır.
 • Metroloji, Kalibrasyon ve Ölçme sistemleri konusunda araştırma- geliştirme çalışmalarını destekler; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar; bahsi geçen konularında kütüphane ve bilgi bankası kurar, üyelerinin yararlanmasını sağlar.
 1. Kanun nezdinde gerekli tüm izinler alınmak şartıyla BİYOMETDER’in amacı ve temel prensipleri doğrultusunda faaliyet göstermek için derneğimiz yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve bağış kabul eder ve verir. Koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir
 • BİYOMETDER’in Tüzük amacı ve temel prensiplerini gerçekleştirmek ve Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 • BİYOMETDER’in Tüzük amacı ve temel prensipleri ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda; yerli ve yabancı diğer dernek ve/veya vakıflarla ve/veya sendikalarla ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile ve/veya sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir ve ticari kazanç amaçlı ya da kar amacı gütmeyen ortak girişimlerde bulunabilir.
 • BİYOMETDER’in Tüzük amacı ve temel prensiplerinin gerçekleştirilmesi için Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar hazırlayarak verir.
 • Amaç ve çalışma konularına uygun olmak üzere memur, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddi yardımda bulunabilir.
 • BİYOMETDER’in Tüzük amacı ve temel prensiplerinin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilir; bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi katkı sağlayabilir.
 • Mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak ve banka aracılığıyla olmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.
 • Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli olan kredi almak dahil olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.
 • BİYOMETDER’in Tüzük amacı ve temel prensiplerinin gerçekleştirilmesi için çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

Madde 6 – Siyaset Yasağı

BİYOMETDER hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi, dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle uğraşılmaz.

BÖLÜM II – DERNEĞE ÜYELİK ve GENEL KOŞULLAR (Üye Olma, Üyelik Türleri, Üyelikten Çıkma ve Üyelikten Çıkarılma)

Madde 7 – Derneğe Üyelik Hakkı ve Başvuru Şartları

BİYOMETDER’e üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler ve üye olabilmek için temel prensipler aşağıda verilmiştir;

 1. T.C. kanunlarına göre kurulmuş ve temel olarak Biyomedikal metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren Muayene Kuruluşu ve/veya Deney ve/veya Kalibrasyon Laboratuarı statüsüne sahip gerçek ya da tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
 2. BİYOMETDER üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi adaylar, BİYOMETDER amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Formu”nu doldurup BİYOMETDER Merkezine sunarlar. Laboratuarların yasal statüsüne uygun olarak temsilcilere verilen yetki belgelerinin bu forma eklenmesi şarttır.
 • Dernekler Kanunun 16.maddesinde derneğe üye olmaları müsaadeye bağlı olanların, müsaadelerine ilişkin Bakanlık ve Makam olurlarını üyelik başvuru dilekçelerine eklemeleri zorunludur.
 1. Yabancı uyrukluların derneğe üye olabilmeleri için, yukarıda aranan şartlardan başka Türkiye’ de ikametgah hakkına sahip olma şartı aranır.
 2. Dernek üyeliğine kabul, en az iki üyenin tavsiyesi ve yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile alacağı karar ile olur.
 3. BİYOMETDER Merkezi, üyeleri ya da kuracağı bir Komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra BİYOMETDER Merkez Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere (60) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
 • Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine Merkez tarafından kayıt işlemleri yapılır. Giriş Ödentisinin tamamı ile Yıllık Ödenti alınır. Bu işlemler yapılmadıkça BİYOMETDER üyeliği kazanılamaz.
 • Asıl Üye statüsü hakkını kazanan üyeler, dernek merkez seçme, seçilme ve genel kurula katılma hakkını da kazanırlar.
 1. Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar şeref üyesi olarak derneğe kaydedilebilir.
 2. Tüzel kişilerin derneğe üyeliği bir temsilci aracılığı ile olur.
 3. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, BİYOMETDER’e ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle BİYOMETDER üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar BİYOMETDER’e üye olamazlar.
 • BİYOMETDER’e üye olabilecek Gerçek Kişiler’de:
 1. Biyomedikal metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren Muayene Kuruluşu ve/veya Deney ve/veya Kalibrasyon Laboratuarı gibi kurum ya da kuruluşlarda, Tıbbi Cihaz bakımı onarımı test ve kalibrasyonu konularında özel ya da kamu kurumlarında ve Üniversitelerin Tıbbi Cihazlar ile ilgili bölümlerinde en az 3(üç) yıl çalışma, uygulama ve/veya eğitim tecrübesine sahip olmak,
 2. Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak,
 3. Dernekler Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar gereğince üyeliğine engel durumu bulunmamak,
 4. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,
 5. Öğrenciler için üniversite ya da yüksekokullarda öğrenimlerine devam etmekte olmak

şartları aranır.

 • Ayrıca, BİYOMETDER’e üye olabilecek Tüzel Kişiler:

Biyomedikal metroloji kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında test, deney, muayene, kalite kontrol, analiz ve kalibrasyon hizmeti laboratuarlara sahip ve/veya anılan konularda eğitim ve öğretim hizmetleri, destek sağlayıcı ve kanun yapıcı ve uygulayıcı işlevleri yerine getiren;

 1. Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,
 2. Kamu kurum ve kuruluşları,
 3. Özel sektör kuruluşları,
 4. Sivil toplum kuruluşları’dır.

Madde 8 – Üyelik Türleri

BİYOMETDER’in iki tür üyesi vardır;

 1. ASIL ÜYE: BİYOMETDER’in amaç ve çalışma konularını ve biçimini benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen ve Tüzüğün 7.maddesinde belirtilen şartlara sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Tüzel kişilerin temsilcisinin en az (Müsteşar, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür, üst düzey yöneticileri vb. gibi 1.derecede imzaya/temsile yetkili olması gerekir.

Tüzel kişi temsilcileri Asıl üye statüsündedir.

Tüzel kişi üyelerin her biri ancak bir kişi ile temsil edilir.

Özel kuruluşların giriş ve yıllık ödentileri çalışan sayıları ile orantılı olarak (50 çalışan ve altı, 51-250 çalışan arası, 251 ve üstü çalışan olarak) belirlenir. Kamu ve sivil toplum kuruluşları diğer tüzel kişiliklerin yarısı kadar giriş ve yıllık ödenti öder.

 1. BİREYSEL ÜYE: Gerçek kişilerden oluşur. Bireysel üyeler Şeref, Fahri ve Öğrenci olmak üzere üç kategoriye ayrılı

ŞEREF ÜYESİ: Yurt içinde ve dışında Metroloji, Kalibrasyon ve Ölçme sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, benimsetilmesine, ülke çapında kalite bilincinin geliştirilmesine önayak olmuş ya da Derneğe büyük emeği geçmiş kişilere BİYOMETDER Yönetim Kurulu önerisi ve BİYOMETDER Genel Kurulu’nun onayı ile tanınan üyelik türüdür.

Şeref Üyeleri giriş ve yıllık ödenti ödemekle yükümlü olmayıp seçme ve seçilme haklarına sahip değildirler.

FAHRİ ÜYE: BİYOMETDER’in amaç ve çalışma konularını ve biçimini benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen ve Tüzüğün 7.maddesinde belirtilen şartlara sahip olan gerçek kişiler ile özel ve kamu kesimi kurum ve kuruluşlarında çalışanların üyelik türüdür.

Fahri Üyeler BİYOMETDER’in giriş ödentisi ile yükümlü olmayıp, Asıl Üyelerin ödedikleri yıllık ödentinin yarısı kadar yıllık ödenti öderler. Fahri üye seçme ve seçilme hakkına sahip değildir ve Genel Kurul’da oy kullanamaz. Fahri üyeler çalışma grupları içersinde yer alabilirler.

ÖĞRENCİ ÜYE: Üniversite ya da yüksekokullarda öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilerin üyelik türüdür. Öğrenci Üye BİYOMETDER’in giriş ödentisi ile yükümlü olmayıp seçme ve seçilme haklarına sahip değildir. Öğrenci Üyeler Asıl üyelerin onda biri kadar yıllık ödenti öderler.

Madde 9 – Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi üç şekilde olur;

 1. Üyenin İstifa Etmesi
 2. Üyelikten çıkarılma(ihraç)
 3. Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi

Madde 10 – Üyelikten İstifa

Her üye, altı ay önceden BİYOMETDER Merkezine yazılı olarak ayrılma “Üyelikten (istifa) çıkma” isteğini bildirmek koşuluyla BİYOMETDER üyeliğinden ayrılabilir.

Ancak, ayrılan üye ayrılma tarihine kadar olan ve ayrıldığı takvim yılının aidat borçlarından sorumludur. Ödenti yükümlülüğünü yerine getiren ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Ayrılan üyelerin yeniden üyeliğe alınması, 7.maddedeki şartların yeniden yerine getirilmesi halinde mümkün olabilecektir.

Madde 11 – Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyelerinin aşağıdaki durumlarının tespiti halinde, Merkez Yönetim Kurulunun 2/3 oy çoğunluğu ile verilen karar ile dernekten ihracına karar verilir. Bu üyelerin kayıtları silinir ve dernek ile ilişkisi kesilir.

 1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar,
 2. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar,
 3. Derneğin amacına ve çalışma konularına aykırı davrandığı tespit edilenler,
 4. Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirenler,
 5. Yıllık üyelik aidatını yazılı ihtara rağmen üst üste iki yıl yıllık ödenti yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Genel Kurula katılma hakkını yitirenler,
 6. İş yaşantısında BİYOMETDER saygınlığını zedeleyecek hareket ve davranışlarda bulunanlar,
 7. Dernek tarafından verilen görevleri yapmaması, görev almaktan kaçınanlar, yöneticilerin yetki ve görevlerini yerine getirmesinde güçlük çıkarması, çalışma düzenini bozması, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunması, meslek ahlakına, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranış ve tutumlarda bulunanlar,
 8. Yöneticilerin yetki ve görevlerini yerine getirmesine engel olanlar.

İhraç kararı verilecek üye yönetim kurulu üyesi olması halinde oylamaya katılamaz ancak savunması için kendisine fırsat verilir.

Üyelikten ihraç kararı üyeye bildirimin yapıldığı tarihten itibaren etkili olur.

Madde 12 – Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Dernekler kanunu veya sair ilgili mevzuat veya bu tüzük hükümleri gereğince derneğe üye olmak hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyelik, normal şartlarda; gerçek kişilerde ölüm ile, tüzel kişilerde tüzel kişiliğin sona ermesi ile kendiliğinden sona erer. Böyle bir durumda, üyeliğin sona erdiği tarihine kadar üyenin var olan aidat borçları Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir, var olan alacakları ise kanuni varislerine Yönetim Kurulu kararı ile ödenir.

Öğrenci üyelerin, bir sonraki yılbaşında öğrenci olma durumlarını güncellememeleri halinde üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Madde 13 – Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri ve İtiraz

 1. BİYOMETDER Merkez Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve 2/3 çoğunluk oyu ile verir, karar üyeye yazılı olarak bildirir.
 2. Üyelikten ayrılan veya ihraç edilen hiçbir üye derneğin aktifleri üzerinde hiç bir hak iddia edemez ve yapmış olduğu bağış ve masrafların iadesini isteyemez.
 • Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde BİYOMETDER Merkez aracılığı ile Genel Kurulu’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanı
 1. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam ede Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da kabul edilmemesi durumunda Merkez Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
 2. Üyenin, Genel Kurul kararlarına karşı bir ay içinde ve her halde üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.
 3. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da üyeliği sona eren üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde BİYOMETDER Merkez yasal yollara başvurabili

Madde 14 – Üyelik Hakları

Dernek üyeleri hiçbir ayrıcalık gözetilmeksizin aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. İstifa Hakkı,
 2. Genel Kurul’da 1(bir) adet oy Hakkı,

Asıl üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Bireysel üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 15 – Üyelik Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar

Üyelik aidatı üyelik kayıt/başvuru ve yıllık üyelik aidatı olmak üzere iki türlüdür.

Üyelik Kayıt/Başvuru Aidatı 2016 takvim yıllarında geçerli olmak üzere 500,00.-TL (Beşyüz Türk Lirası) olup, üyeliğe girişte her üyeliğe kabul edilenden bir kereye mahsus olmak üzere alınır. Devam eden yıllarda bu miktar Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile belirlenir.

Yıllık Üyelik Aidatı 2016 takvim yıllarında geçerli olmak üzere her bir yıl için 1000,00.-TL (Bin Türk Lirası) olup, devam eden yıllarda Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile yeniden belirlenir.

Aidatlar 1 Ocak – 31 Aralık Tarihleri arasında olmak üzere bir yıl süre ile geçerlidir. Aidat miktarı ve Banka Hesap numarası üyelere çesitli iletisim araçları ile duyurulur.

Yıllık üyelik aidatı altışar aylık olarak her takvim yılının Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar iki taksit halinde ödenir.

Toplanan üye aidatlarının nemalandırılması esastır. Yönetim Kurulu muhtemel harcamaları değerlendirerek, hesabın bir bölümünü kamu bankalarında vadeli hesaba yatırabilir veya hazine bonosu alabilir.

BÖLÜM III – DERNEĞİN ORGANLARI VE ORGANLARIN GÖREVLERİ

Madde 16 –Derneğin Organları

Derneğin Organları aşağıdaki kurullardan oluşur;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

Madde 17 –Genel Kurul

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur.

Genel Kurul, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan yetkilerle donatılmıştır.

Madde 18 –Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul iki şekilde toplanır;

 1. Olağan Toplantı, iki yılda bir kez NİSAN ayında yapılır.

Genel Kurul, her yıl olağan olarak Nisan ayında Genel Kurula katılma hakkına sahip asıl üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile BİYOMETDER merkezinin bulunduğu yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

 1. Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıdaki şartların herhangi biri dahilinde başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır;

b.1) Yönetim Kurulu’nun 2/3 oy çoğunluğu kararı ile

b.2) Denetleme Kurulu’nun oybirliği ile alacağı karar ile,

b.3) Aidat borcu bulunmamak kaydı ile derneğe kayıtlı üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısında ki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür. Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 19 –Toplantıya Çağrı

Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır;

 1. Yönetim Kurulu, BİYOMETDER üyeleri çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı tarihi günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
 2. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on bes gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Aynı süre içinde durum yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek Yönetim Kurulu kararı, ve BİYOMETDER Üyeleri Çizelgesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmıs günden fazla olamaz.
 • Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dısında baska bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 1. İkinci toplantı yetersayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
 2. Toplantı yetersayısının sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ikinci bir duyuruyu Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen biçim ve araçlarla yayınlamak suretiyle üyelere bildirilir ve durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek BİYOMETDER üyeleri çizelgesi eklenir.
 3. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
 • Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz.

Madde 20 –Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasıyla (salt çoğunluğu ile) toplanır.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 21 – Genel Kurul Toplantılarının Yapılış Şekli

Genel Kurul toplantıları, BİYOMETDER merkezinin bulunduğu yerde toplanarak, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün ve saatte yapılır.

Genel Kurula katılacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeler Çizelgesi” ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. Toplantı Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, BİYOMETDER Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde Genel Kurul; Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını  belirten tutanağı okumasından sonra BİYOMETDER Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından resmi olarak açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere üyeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı ve iki katip üyesi seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur.

Toplantının gündeme göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanı’na aittir.

Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında Divan Başkanı’na yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

Genel Kurul’da yalnız gündem maddeleri görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 nun görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oylarını gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri bizzat kullanmak zorundadır.

Dernekler Kanunu’nun gösterdiği haller dışında Genel Kurul kararları toplantıya katılanların açık oylaması ve salt çoğunluk ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Seçim ve oylamalar Genel Kurul kararıyla gizli olarak yapılabilir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmis kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni yönetim arasında derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca Yönetim Kurulu’ na teslim edilir.

Madde 21 – Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, BİYOMETDER’in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda verilmiştir;

 1. Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 1. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin (üye aidatları da dahil olmak üzere) görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 2. Yönetim Kurulu’nca tanzim edilen yönetmeliklerin aynen veya değiştirilerek onaylanması
 3. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut tasınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 1. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değistirilerek onaylanması,
 2. Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücret, gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 3. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin şube veya temsilciliklerin açılmasının kararlaştırılması,
 • BİYOMETDER’in uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunulması, dernek ve/veya temsilcilik açması, federasyon kurması ya da kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,
 • Derneğin vakıf kurması,
 1. Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,
 • Kamu yararına dernek sayılma isteğinin kararını verme,
 • Bireysel üyelik için alınan yönetim kurulu kararlarının onaylanması
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu’nun almış olduğu üyelikten çıkarılma, istifa kararları ve itirazların incelenerek karara bağlanması
 1. BİYOMETDER üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • İlgili yasalar ile BİYOMETDER Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Derneğin feshi ve tasfiye şekli ve malvarlığının dağıtılmasına konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

Madde 22 – Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca oluşturulan ve her laboratuarın 1 kişi ile temsil edildiği asıl üyelerden oluşan aday listeleri içinden gizli oy, açık sayım usulü ile en çok oy alarak seçilen yedi asil, ve yedi yedek üyeden oluşur.

Genel Kurul sonrasında seçilen yeni yönetim kurulu toplanarak kendi aralarında görev dağılımını belirlemek amacıyla Başkan, Başkan yardımcısı, Sayman ve Genel Sekreter’i seçerler.

Başkanın görevle veya geçici ayrılması halinde başkan yardımcısı, onun da bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekalet verir.

Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu kendi arasında yeniden seçim yaparak Başkanı belirler.

Yönetim kurulunda meydana gelen eksilmeler, genel kurulda aldıkları oy sırasına göre yedeklerin en geç bir sonraki yönetim kurulu toplantısında hazır bulunmalarını sağlayacak şekilde başkan tarafından çağrılmaları suretiyle tamamlanır. Oyların eşitliği halinde yönetim kurulu huzurunda ad çekilir ve bu husus tutanakla tespit edilir.

Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.

Asıl üyelik sıfatı sona eren, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi ise, hiçbir işleme lüzum kalmaksızın yönetim kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim kurulu asıl üye toplamı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurul üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içersinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek asil üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile asil üyeler arasından seçilen 3 kişi Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Madde 23 – Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı

BAŞKAN: Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında ve yargı organlarında, protokol da temsil eder. Derneğin ve Yönetim Kurulu’nun başkanıdır.

Genel Başkan;

 1. Derneği temsil eder,
 2. Yönetim kuruluna başkanlık eder,
 3. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar,
 4. Derneğin hizmet ve faaliyetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütür,
 5. İşlerin ve çalışmaların yürütülmesini temin eder,
 6. Genel kurulu açar,
 7. Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir. Gerektiğinde yer ve görevini değiştirebilir.
 8. İki yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurulca ve Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.
 9. Dernek tarafından veya derneğe karşı açılmış davalarda kurumu temsil eder, bu sıfatla başkalarını vekil tayin edebilir.
 10. Yönetim Kurulunun verdiği diğer işleri yapar.

 

BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın yokluğunda ona ilişkin görevleri yerine getirir. Olağan durumlarda

başkana yardım eder.

SAYMAN: Derneğin akçalı işlerinden sorumludur. İlgili defter, kayıt ve belgeleri düzenler. Geçmiş dönem Hesap Raporunu, asil üyelerin başvuru ve yıllık aidatları da dahil olmak üzere Yeni Dönem Bütçe Tasarısını hazırlayıp Genel kurula sunar.

GENEL SEKRETER: Derneğin yazı işlerini yönetir ve yürütür. Derneğin sözcülüğünü yapar. Başkan ile birlikte Yönetim Kurulu gündemini hazırlar. Genel kurula gönderilecek konuları hazırlar. Genel kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Amacın gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerine giren konularda çalışarak, başkan, başkan yardımcısı, genel mali sekreter ile genel sekretere yardım eder. Yönetim Kurulu kararları ile verilen işleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu Başkanı, genel kurulu takip eden 7(yedi) gün içinde Yönetim ve Denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerinin ad, soyadı ve nüfus bilgileri, meslekleri ile ikamet adreslerini mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

Madde 24 – Yönetim Kurulu’nun Toplantı ve Çalışma İlkeleri

Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar.
 2. Yönetim Kurulu, yılda en az 6 kez üyelerin yarısından bir fazlasıyla başkanın veya yetki verdiği yardımcısının başkanlığında olağan olarak toplanır ve gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu Başkanın, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcılarından birinin çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar.
 3. Yönetim kurulu düzenli toplantılarının dışında, yönetim kurulu başkanının veya 3(üç) yönetim kurulu üyesinin müşterek talebi üzerine, yönetim kurulu başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir.
 4. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim kurulu, gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanır.
 5. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye,Yönetim Kurulu kararıyla, Başkan tarafından yapılan yazılı uyarıdan sonraki ilk toplantıya da katılmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyeliğinde ayrılmış sayılır.
 6. Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı 4 ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
 7. Yönetim Kurulu kararları, yönetim kurulu karar defterine yazılarak altları, toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalefet eden üyeler, muhalefet sebebini gösteren görüşlerini de yazarak imza ederler.

Madde 25 – Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Derneği, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygun şekilde yönetir.
 2. BİYOMETDER’i, Başkanı aracılığı ile temsil eder ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki verir.
 • Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine, Genel Kurul kararlarına, derneğin onur yararlarına aykırı davranan ve derneği siyasete araç eden üyeleri gerektiğinde toptan veya ferden Denetleme Kurulu’na sevk eder ve Denetleme Kurulu nun kararına kadar işten el çektirebilir.
 1. BİYOMETDER Başkanı’nın önerisi ve oluşturulacak “Disiplin Komitesi” nin araştırma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin “Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar verir.
 2. Genel Kurulu toplantıya çağırır. Gündemi ve dönemine ait faaliyet raporunu en az on beş gün önceden üyelere gönderir.
 3. Faaliyet döneminde harcama yetkili imzaları belirler.
 • Dernek iş yerlerinin kuruluş ve kadrolarını tespit eder.
 • BİYOMETDER’in yönetsel ve mali işlerini yürütecek yeterli sayıdaki personeli ile danışmanları atar ve gerektiğinde işlerine son verir.
 1. Gerekli gördüğünde yönetim ile çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Danışma Kurulları, “Komiteler” kurar ve raporları hakkında karar alır.
 2. Dernek amacına uygun olarak sivil toplum kuruluşlarıyla platform oluşturmak amacıyla gerekli kararları alır ve uygular.
 3. Dernek tarafından veya derneğe karşı açılmış veya açılacak davalarda uzlaşma, vazgeçme ve tahsil imkanı kalmamış alacaklarının silinmesine karar alınır.
 • Eğitim, sosyal ve gelir getirici tesislerin kurulmasına karar verir.
 • Dernek kayıtlarındaki malların kayıtlarının silinmesi hususunda gerekeni yapar.
 • Dernekçe yapılacak sosyal yardımlara karar verir.
 1. Kanun, tüzük ve dernek faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri yapar.
 • Derneğin defter ve kayıtlarını usulüne göre tutulmasını sağlar.
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, günlük ve zorunlu harcamalar için dernek kasasında bulundurulacak nakit mevcudunun üst sınırını tespit eder, ayrıca dernek gelirlerinin yatırılacağı bankayı ve şubesini tayin eder.
 • Her takvim yılı sonunda Derneğin bütün mal varlığı ile alacak ve borçlarının envanterini çıkarır ve bu envantere dayalı bilançoyu ve gelir gider hesapları ile yıllık çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurul’a sunar.
 • İki yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile gelecek dönemlere ait bütçeyi Genel Kurula sunar.
 1. Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeyi uygular.
 • Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirir.
 • Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin kararları verir, fahri üyelikten çıkarma kararlarını Genel Kurulun onayına sunar.
 • Dernek ile ilgili her türlü ihtilafta adli, mali ve takibat yapmak, dava açmak, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek ve bu hususlara da şamil olacak vekalet vermek işlerini yapar.
 • Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla, gerekli görülen görevler için personel çalıştırmak, bunların ücret, yolluk, ikramiye gibi parasal ödentilerini tespit etmek, gerektiğinde personelin işine son verir.
 • Dernek amaçlarına uygun olarak her biçim ve her konuda organizasyon, parasal imkan sağlanması atılımı, eğitim ve araştırma kararları verir ve uygular.Geçen Çalışma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço gereği malvarlığını teslim alır ve ayni biçimde gelecek Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu’na teslim eder.
 • Üyelik giriş ve yıllık aidatlarının tutarları ile üyelere iktisadi işletme aracılığıyla sağlanan hizmetlerin kapsamına karar verir.
 • BİYOMETDER Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunar.
 • Ortaklık, iktisadi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar verir.
 • Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yapılmasına karar verir ve bu toplantıların tarihini, saatini, yerini ve gündemini hazırlar, üyelere ve en büyük mülki amire duyurur.
 • Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında ve yargı organları karşısında ve protokolde temsil etmek için “yönetim kurulu başkanı ve genel sekretere” temsil yetkisi vermek.
 • Üyeler arası uyuşmazlık ve anlaşmazlık konularının çözümlenmesinde oluşturulacak Tahkim Komitesi kararlarının yönetsel işlemlerini yapar.
 • Yürütme Birimini yönetmek üzere BİYOMETDER Genel Sekreterini atar.
 • Gerektiğinde, Dış denetim yaptırma kararını verir ve sonuçlarını takip eder.
 • Asıl üyeliğe veya fahri/şeref üyeliğine almaya karar verir, fahri/şeref üyeliği karar verilmiş ise bu kararı Genel Kurulun onayına sunar.
 • Genel Kurula sunulacak Yönetim ve Denetim Kurulu adaylarını belirlemek üzere ilgili Yönetmeliğe uygun bir “Aday Belirleme Komitesi” oluşturur.
 • Türk vatandaşı olmayanların üye kabulü halinde, bunları 10 (on) gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirir.
 • Genel Kurula Tüzük değişikliği talebinde bulunur.
 • Dernek için gayrimenkul satın alınması veya mevcut gayri menkullerin satılması hususunda ve borçlanma konusunda yetki verilmesi için Genel Kurula talepte bulunur, verilen yetki çerçevesinde ve mevzuatlar dahilinde gayrimenkul iktisap eder, tasarruf eder ve gerektiğinde satar, dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işlemleri yapar ve yetkilerini kullanır.
 • Gerekli diğer iş ve işlemleri yapar.

Madde 26 – Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

BİYOMETDER her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu BİYOMETDER yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda verilmiştir;

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasında başkanını seçer.

Denetleme Kurulunun görev süresi 2 (iki) yıldır.

Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy hakları yoktur.

Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Denetleme kurulu, çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Denetleme Kurulu, BİYOMETDER’in Bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yılda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek;Yönetim Kurulunca hazırlanan Çalışma Dönemi Programı ile Bütçe Yönetmeliği ve Gelir-Gider Çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurul’a sunmakla sorumludur.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

Madde 27 – Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Denetleme Kurulu, yönetim kurulunun Genel Kurul kararlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetler.
 2. Derneğin tüm defterlerini, işlemlerini, hesaplarını tetkik etmek ve yapılan harcamaların kararlara ve evraklara dayanıp dayanmadığını inceler, gördüğü aksaklıkları yazı ile yönetim kuruluna bildirir ve gerektiğinde yönetim kurulundan açıklama ister.
 • Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, yönetim konusunda ise yasal suç teşkil edebilecek ya da derneği önemli ölçüde zarara sokacak bir uygulama görür ise yönetim kurulundan bunun düzeltilmesini, düzeltme sağlanamaz ise Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
 1. Yönetim Kurulu tarafından belirli konulurda düşüncelerine baş vurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
 2. Denetleme ve inceleme görevini 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını Denetleme Kurulu Karar defterine yazar ve sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
 3. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ifa eder.

Madde 28 – Derneğin İç denetim Şekli

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

BÖLÜM IV – DERNEĞİN YÜRÜTME BİRİMİ, GENEL SEKRETER, KOMİTE ve GRUPLAR

Madde 29 – Yürütme Birimi

BİYOMETDER Yürütme Birimi’ne ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir;

Yürütme Birimi, Yönetim Kurulu’nun gözetimi ve Genel Sekreterin yönetiminde BİYOMETDER organlarının kararlarını uygulamak, 4.maddede yer alan çalışma konularını yürütmek, lokal ve tesisler, iktisadi işletmeler, sandıklar ve vakıfların BİYOMETDER’e ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; BİYOMETDER hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup Genel Sekreter, Yürütme Kurulu, Yetkili Yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden oluşur.

Genel Sekreter, Yürütme Birimini yönetmekle görevli olup temsil ve harcama yetkileri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek atanır.

Yürütme Kurulu, Yürütme Birimi ile komite ve uzmanlık grupları üyeleri arasından, BİYOMETDER çalışmalarının yürütülmesinde görüşlerine başvurmak amacı ile Genel Sekreter tarafından oluşturulur.

Yürütme Biriminin çalışma ilkeleri, görevlilerinin görev adları, görev ve yetkileri, özlük hakları “Yürütme Birimi Yönetmeliği”nde gösterilir.

Madde 30 – Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grupları

BİYOMETDER amaç ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere, yıllık plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak Çalışma Komiteleri ile Uzmanlık Grupları kurulabilir. Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grupları Yürütme Kurulu’na karşı sorumlu olup BİYOMETDER’in amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar ve gereğinde uygulama yapmakla görevli olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Çalışma Komiteleri Yönetim Kurulu, Uzmanlık Grupları ise Yürütme Kurulu tarafından onaylanan bir Başkan ile en az (2) üyeden oluşur. Komiteler ve Gruplar ilk toplantılarında bir Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar.
 2. Komiteler ve Gruplar çalışma programlarına göre belirtilen tarihlerde toplanırlar. Toplantı ve karar yeter sayıları salt çoğunluktur.
 • Komite ve Grup üyeleri bir çalışma dönemi süresince görevli olup herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, ayrılan üyenin seçildiği yönteme göre atama yapılır.
 1. Komiteler, atama organlarının denetim ve gözetimine bağlı olup oluşum ve üyelerinde her zaman değişiklik yapılabilir.
 2. BİYOMETDER tarafından düzenlenen ödülleri yürüten kurullar Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı özel yönetmeliklerle yönetilir.

BÖLÜM V – MALİ HÜKÜMLER

Madde 33 – Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

BİYOMETDER’in çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

BİYOMETDER’in Bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliği’nde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Madde 34 – BİYOMETDER’in Gelirleri

BİYOMETDER’in gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Üyelik Kayıt/Başvuru Aidatı (Giriş Ödentisi), bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesinde, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için öngörülen tutardır. Giriş ödentisi her yıl yıllık bütçe gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Yıllık Üyelik Aidatı (Yıllık Ödenti), Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan yıllık ödenti her yıl yıllık bütçe gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • BİYOMETDER taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,
 1. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, eğitim, kurs, basılı evrak ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
 2. Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
 3. Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
 • Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularından uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,
 • İlgili makamların izinleri ile kabul edilecek iç ve dış kaynaklı gelirler,
 1. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde ettiği gelirler,
 2. Yurt dışından, gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alacağı yardımlar,
 3. Diğer gelirler.
 • BİYOMETDER, Çalışma Biçimi başlıklı 5.maddesinde(Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri) belirtildiği üzere işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir.

Madde 35 – Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntemler

BİYOMETDER’in gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır;

 1. Yıllık Ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Elden tahsil edilen BİYOMETDER gelirleri, maliyeden alınacak alındı belgesi ile toplanır. Alındı belgeleri resmi mercilerden sağlanmadığı takdirde, onaylı matbaalarda usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır, mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.
 • Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankadan hesap açtırılması ve bu gelirlerin o hesapta toplanması zorunludur.
 1. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, gider pusulası ya da makbuz ya da satış fişi alınır.
 3. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
 • Alındı Belgeleri ile fatura, gider pusulası, makbuz satış fişi ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.
 • BİYOMETDER gelirlerini, amaçları ve Dernekler Kanunu ile mevzuat hükümleri dışında kullanamaz veya bağışlayamaz.
 1. BİYOMETDER‘in harcamaları, genel kurulca onaylı bütçesine göre, yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde, iki yönetim kurulu üyesinin müşterek imzası ile yapılır.
 2. Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak; fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.
 3. Gelir ve Gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasadaki belirtilen süreler ile saklanması zorunludur.

Madde 36 – Taşınmaz Mal Edinme

Dernek ikametgâhı ile amaç ve çıkarları için gerekli olması kosuluyla tasınmaz mallara sahip olabilir.

Tasınmaz mal edildikten, tescil islemleri tamamlandıktan sonra durum bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Madde 37 – Derneğin Defter Tutma Esasları

Defter tutma esasları;

Dernekte, isletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelir Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde belirtilen hadde asması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren isletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari isletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 38 – Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 39 – Tutulması Mecburi Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 6. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 8. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 9. a bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 10. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinadenyayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

Madde 40 – Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya baslamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 41- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 42 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kisi, kurum veya kuruluslara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kisi, kurum veya kuruluslar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağıs Alındı Belgesi” ile Kabul edilir.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmez. Ancak toplantı nedeni ile yapacakları masrafları beyan esasına göre ödenir.

Muhasip üye üzerinde ani çıkacak harcamaları karsılamak üzere miktarı her yıl Genel Kurulca belirlenecek miktarlarda avans bulundurulur. Avans miktarı Yönetim Kurulu kararı ile gerekli hallerde iki katına çıkarılabilir.

Büyük çapta sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğrayan devre arkadaslarımıza her yıl Genel Kurulca Yönetim Kuruluna verilecek yetki çerçevesinde belirlenecek miktarlarda üye olup olmamasına bakılmaksızın maddi yardımda bulunulur.

Madde 43 – Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 44 – Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kisi veya kisiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu baskanınca, on bes gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 45 – Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 46 – Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 47 – Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine; Divan baskanı, baskan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son seklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

 1. Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 1. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdısından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdısından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 1. Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerlesim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

BÖLÜM VI – DİĞER HUSUSLAR

Madde 48 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyacağı bina ve tesisleri kiralama dışında nakit olarak veya kredili mal ve hizmet alımı seklinde borçlanma yapamaz.

 

Madde 49 – Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.  Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 1/10u’nun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir.

Tüzük değişikliği, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ü çoğunlukla alacağı karar ile yapılır. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek kosulu ile tüzük değiştirilebilir.

Tüzük değisikliği için Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu zorunludur.

Değişiklik önerileri en az 10 gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

Madde 50 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilence beş gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin enbüyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğinmal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

 

Madde 51 – Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Biyomedikal Metroloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.  İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Genel Kurulda bir karar alınmamış ise Hazineye intikal eder.

Tasfiyeye ilişkin tüm islemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 52 – Yönetmelikler

BİYOMETDER Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Madde 53 – Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Madde 54 – Derneğin Kurucuları

BİYOMETDER’in kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

ALARA RGD

ETKİN TIBBİ CİHAZLAR

OPTOMED

MEDİBİM

PENTA OTOMASYON

RADKAL

UNİTEST

 

Geçici Madde 1 – Geçici Yönetim Kurulu

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek, dernek adına yapılacak yazışmaları kabul edecek kuruculardan seçilmiş bulunan geçici yönetim kuruluna aşağıdaki kişiler getirilmiştir.

 

Başkan                                 :

Başkan Yardımcısı            :

Sekreter                              :

Sayman                               :

Üye                                       :

Üye                                       :

Üye                                       :

Üye                                       :

 

 

 

Geçici Madde 2 – Kurucu Üyelerin Üyelik ve Yıllık Aidatları

Kurucu üye olanlar kayıt ücreti 500 TL ile yıllık aidat olan 1000 TL peşin ve defaten olarak ödemek zorundadırlar.

Geçici Madde 3 – 2016 Yılı Üyelik ve Yıllık Aidatları

2016  yılı üye kayıt ücreti 500 TL ile yıllık aidat olan 1000 TL peşin ve defaten olarak ödenmek zorundadır.

Bu tüzük 54 (Elli dört) madde ve 3 (üç) geçici maddeden ibarettir.


 

Teşekkürler

BİYOMETDER

Medikal Ürün İthalatı yapan ve Ürünlerine Servis veren firmalar Kalibrasyon Sertifikası düzenleyebilir mi ?

Yorum ve görüşlerinizi bu Blog altında tartışabiliriz.

Ön Bilgi ;

25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı resmi Gazetede yayınlanan ve TİTCK tarafından yürürlüğe sokulan;

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 2-2 gereğince aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanıcı eğitimi, bakım, onarım, test, kontrol ve kalibrasyon gerektiren tıbbi cihazların kullanımları süresince test, kontrol ve kalibrasyonlarını gerçekleştirecek kuruluşların başvurusu, yetkilendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve bu kuruluşlarda bulunacak personel ve bunların nitelikleri ile eğitimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
(2) Üreticilerin, ithalatçıların, teknik servislerin ve kullanıcıların tıbbi cihazlar üzerinde yapmış oldukları test, kontrol, kalibrasyon, doğrulama ve ayarlama faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
(3) Radyoterapi grubu cihazlar için yapılan test, kontrol, kalibrasyon ve kalite kontrol faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
(4) Ek-2’de yer alan nükleer tıp ve radyolojik görüntüleme sistemleri içinde yer alan cihazlar için yapılan yıllık kalite kontroller haricinde düzenli aralıklarla yapılan diğer kalite kontroller bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

TİTCK Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Genelge

25 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29397
YÖNETMELİK
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı tıbbi cihazların kullanımları süresince hastaların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak için tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanıcı eğitimi, bakım, onarım, test, kontrol ve kalibrasyon gerektiren tıbbi cihazların kullanımları süresince test, kontrol ve kalibrasyonlarını gerçekleştirecek kuruluşların başvurusu, yetkilendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve bu kuruluşlarda bulunacak personel ve bunların nitelikleri ile eğitimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Üreticilerin, ithalatçıların, teknik servislerin ve kullanıcıların tıbbi cihazlar üzerinde yapmış oldukları test, kontrol, kalibrasyon, doğrulama ve ayarlama faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

(3) Radyoterapi grubu cihazlar için yapılan test, kontrol, kalibrasyon ve kalite kontrol faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

(4) Ek-2’de yer alan nükleer tıp ve radyolojik görüntüleme sistemleri içinde yer alan cihazlar için yapılan yıllık kalite kontroller haricinde düzenli aralıklarla yapılan diğer kalite kontroller bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 nci, 40 ıncı ve 57 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

b) Askıya alma: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bu Yönetmelik kapsamında verilen belgelerin veya belge kapsamındaki ilgili kısımların belirlenen süreler için hükümsüz kılınmasını,

c) Cihaz: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin tanımlar maddesinde yer alan cihazlardan kullanıcı eğitimi, bakım, onarım, test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerine tabi olan cihazları,

ç) Cihaz kimlik numarası: Sağlık hizmet sunucusu tarafından cihaza verilen numarayı,

d) Düzeltici faaliyet: Test, kontrol ve kalibrasyon işleminden geçemeyen veya arızalanan cihazların performans, güvenlik ve fiziksel bütünlüğünü yeniden sağlayacak işlemleri,

e) İzlenebilirlik: Bir ölçüm sonucunun, her biri ölçüm belirsizliğine katkıda bulunan kalibrasyonlardan oluşan belgelendirilmiş kesintisiz bir zincir aracılığı ile belirli bir referansa ilişkilendirilebilme özelliğini,

f) Kuruluş: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yetki belgesi düzenlenerek test, kontrol ve kalibrasyon yapabilme yetkisi verilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

g) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

ğ) Radyoterapi grubu cihazlar: İyonlaştırıcı radyasyonun tedavi amacıyla kullanıldığı cihazları,

h) Referans cihaz: Belirli standartlar doğrultusunda bir ölçümün kalibrasyonunu yapmak amacı ile kullanılan ve referans standarda izlenebilirliği sağlanması zorunlu olan sistem, malzeme veya cihazı,

ı) Sağlık hizmet sunucuları: Sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini ve bunlara bağlı bulunan mobil sağlık araçlarını,

i) Sorumlu müdür: Kurum tarafından sorumlu müdür çalışma belgesi ile yetkilendirilen, her kuruluşta bulunması zorunlu olan ve nitelikleri bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kişiyi,

j) Test, kontrol ve kalibrasyon: Bir cihazın, ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterleri dikkate alınarak belirlenmiş olan çalışma aralığında olup olmadığını tespit etmek amacı ile ayarlama faaliyetleri hariç olmak üzere gerçekleştirilen deneysel, duyusal ve ölçümsel faaliyetlerin tamamını,

k) Test, kontrol ve kalibrasyon raporu: Cihazların test, kontrol ve kalibrasyon sonuçlarının yer aldığı belgeyi,

l) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

m) Uzman: Kurum tarafından uzman çalışma belgesi ile yetkilendirilen, test, kontrol ve kalibrasyon yapan ve bunu raporlayan, nitelikleri bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kişiyi,

n) Yetki belgesi: Uygunluk değerlendirme kuruluşuna test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti vermek üzere Kurum tarafından verilecek belgeyi,

o) Yetki grubu: Test, kontrol ve kalibrasyon yapılacak cihazlar için Kurum tarafından oluşturulan ve ek-2’de belirtilen grupları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Başvuru esasları

MADDE 5 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, test, kontrol ve kalibrasyon hizmetlerini yapmak üzere yetki belgesi almak için gereken bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Kuruma başvurur.

(2) Başvuru dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır:

a) Kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks bilgilerinin yer aldığı başvuru dilekçesi,

b) Yetki belgesi başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu,

c) Merkezi Kayıt Sicil Numarası (MERSİS) veya Ticaret Sicil Numarası ile imza sirkülerinin örneği,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşunda çalışacak sorumlu müdür ve uzmanların Kurum tarafından yaptırılan eğitimleri tamamladığını gösterir belge,

d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetlerinde kullanılacak olan donanım, yazılım ve aksesuar bilgilerini içeren liste,

e) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, başvuru yaptığı kapsam doğrultusunda “TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” ve/veya “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standartlarının güncel haline uygun olarak hazırladığı kalite el kitabı, prosedürler, talimatlar ve formların yer aldığı dokümantasyon,

f) Kurum tarafından istenmesi halinde ilgili kapsamda akreditasyon belgesi.

(3) Kamu kuruluşları için bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki hüküm aranmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak Kuruma başvurmasına müteakiben başvuru dosyası değerlendirmeye alınır.

(2) Başvuru belgelerinde eksiklik olması durumunda, eksikliğin giderilmesi için uygunluk değerlendirme kuruluşuna kırk beş iş günü süre verilir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde dosya yeniden değerlendirmeye alınır. Aksi takdirde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(3) Başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde; uygunluk değerlendirme kuruluşu bu Yönetmeliğe uygun olarak Kurum tarafından yerinde incelenir.

(4) Yerinde inceleme sonucu eksiklik olması durumunda, eksikliğin giderilmesi için uygunluk değerlendirme kuruluşuna kırk beş iş günü süre verilir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) Başvurusu olumsuz olarak sonuçlanan uygunluk değerlendirme kuruluşuna yetki belgesi başvuru ücreti ve dosyası iade edilmez.

Yetkilendirme süreci

MADDE 7 – (1) Kurum tarafından, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak yerinde yapılacak inceleme sonucunda uygun bulunması halinde, incelemenin bittiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde uygunluk değerlendirme kuruluşu için yetki belgesi, sorumlu müdür için sorumlu müdür çalışma belgesi ve uzman için de uzman çalışma belgesi düzenlenir.

(2) Kuruluşun yetki belgesinde hangi yetki gruplarında ve bu yetki gruplarındaki hangi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonunu yapabileceği açıkça belirtilir. Kuruluş, yetki belgesinde yazılı olmayan cihazların test, kontrol ve kalibrasyonunu yapamaz.

(3) Kuruluşun yetki grubu kapsamında yer alan cihazlar Kurum tarafından ilan edilir.

Personel ve nitelikleri

MADDE 8 – (1) Kuruluşta, bir sorumlu müdür ve uzmanların yanı sıra kuruluşun ihtiyacına göre diğer personel bulundurulur.

(2) Sorumlu müdür, kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Uzman, çalışma belgesi kapsamı doğrultusunda test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve bu işlemlerle ilgili test, kontrol ve kalibrasyon raporu düzenlemekle yükümlüdür.

(4) Sorumlu müdürün test, kontrol ve kalibrasyon yapabilmesi için ilgili yetki grubunda uzman çalışma belgesine sahip olması gerekir.

(5) Uzman, kuruluş tarafından kendi adına düzenlenen fotoğraflı kimlik kartını, çalışma süresince görülebilecek şekilde üzerinde taşır. Bu kimlikte asgari olarak çalıştığı kuruluşun adı, uzmanın adı, soyadı ve çalışma belgesi numarası bulunur.

(6) Sorumlu müdür ve uzman birden fazla kuruluşta görev yapamaz.

(7) Kuruluşta çalıştırılacak;

a) Sorumlu müdür için mühendislik, teknoloji ve fen fakültelerinden mezun ve cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl deneyim sahibi olma şartı aranır.

b) Uzman için ek-2’de yer alan yetki grupları için belirlenmiş bölümlerden mezun olma şartı aranır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında sorumlu müdür ile uzman olarak çalışacak kişilerin alacağı eğitimler, Kurum tarafından yaptırılır.

(9) Eğitimler, ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterleri dikkate alınarak verilir. Bu eğitimleri tamamlayanlara, eğitim veren merkez tarafından belge düzenlenir.

(10) Uzman çalışma belgesinde, uzmanın hangi grup veya gruplarda test, kontrol ve kalibrasyon yapabileceği açıkça belirtilir.

(11) Ek-2’de yer alan “doz kalibratörleri (aktivite ölçer), gama kameralar, SPECT ve PET sistemleri ve bileşenleri” ile “X-ışınlı görüntüleme sistemleri ve bileşenleri” grupları için lisansüstü; diğer gruplar için lisansüstü veya lisans kapsamında ilgili yetki gruplarında test, kontrol ve kalibrasyon üzerine eğitim aldığını Kuruma belgeleyen kişilere, bu gruplar için eğitim almadan uzman çalışma belgesi düzenlenir.

(12) Sorumlu müdür ve uzmanın alacağı eğitimlerin içeriği, yöntemi, eğitimi verecek merkezler ve bu merkezlerdeki eğitmenlere ilişkin hususlar Kurumca belirlenir.

(13) Kurum gerekli gördüğü hallerde sorumlu müdür ve uzmanların almış olduğu eğitimlerin güncellenmesini ister.

Araç gereç ve fiziki şartlar

MADDE 9 – (1) Kuruluş, yetki belgesi kapsamında yer alan test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetlerinin gerektirdiği donanım, yazılım ve aksesuarları bulundurur.

(2) Kuruluş, test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinde kullandığı referans cihazlarının kalibrasyon işlemlerini, izlenebilirlik zinciri içinde ülkedeki referans ölçüm standartlarına veya uluslararası ölçüm standartlarına uygunluğu sağlanacak şekilde, üreticisi tarafından aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir kez yaptırır. Bu cihazların bakımları da üreticisinin belirlediği şekilde ve periyotlarda yapılır.

(3) Test, kontrol ve kalibrasyonda kullanılan test ve referans cihazların arızalanması halinde, arızası giderilmeden ve cihazın bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak kalibrasyonu yaptırılmadan ilgili test ve referans cihazları ile test, kontrol ve kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmez.

(4) Kuruluş, yerleşim ve çevre şartları konusunda “TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” ve/veya “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standartlarının güncel haline uygun koşulları sağlar ve ilgili iş güvenliği mevzuatını uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Test, Kontrol ve Kalibrasyon ile İlgili Hükümler

Test, kontrol ve kalibrasyon esasları

MADDE 10 – (1) Kuruluşlarca, cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarının hangi yöntem ve periyotta yapılacağına dair ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterleri dikkate alınır.

(2) Cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarının periyotlarına dair ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterlerinde herhangi bir süre belirtilmemiş ise test, kontrol ve kalibrasyonları yılda en az bir kez yapılır.

(3) Test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinden geçemeyen cihazlar için; sağlık hizmet sunucusu düzeltici faaliyet gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin sonrasında cihazlar tekrar test, kontrol ve kalibrasyon işlemine tabi tutulur.

(4) Cihazın bir kısım fonksiyonlarının test, kontrol ve kalibrasyondan geçemediği ve bu fonksiyonların diğer fonksiyonların kullanımını etkilemediği hallerde test, kontrol ve kalibrasyondan geçen fonksiyonların sağlık hizmetinde kullanılabilmesi amacıyla sağlık hizmet sunucusu ile birlikte cihaza sınırlı kullanım kararı verilir. Sınırlı kullanım kararı verilen cihazın test, kontrol ve kalibrasyonu geçemeyen fonksiyonları kullanılmaz.

(5) Test, kontrol ve kalibrasyon sonucunda sınırlı kullanım kararı verilen cihazlara altı ay içinde düzeltici faaliyet gerçekleştirilir veya bu cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu geçemeyen fonksiyonları teknik müdahale ile kullanım dışı bırakılır. Bu faaliyetlerin sonrasında cihazlar tekrar test, kontrol ve kalibrasyon işlemine tabi tutulur.

(6) Seyyar olmayıp montaj gerektiren ve bulunduğu yere sabitlenen cihazların yerinin değiştirilmesi durumunda, bu cihazlar tekrar test, kontrol ve kalibrasyon işlemine tabi tutulur.

(7) Kurum, gerek gördüğü hallerde yetki gruplarında yer alan cihazlar için test, kontrol ve kalibrasyon yöntemlerini ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterlerini dikkate alarak belirler. Kuruluş, bu yöntemlere uygun olarak test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek zorundadır.

Test, kontrol ve kalibrasyon hizmetleri

MADDE 11 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ve bu kuruluşların yetki kapsamları Kurum tarafından ilan edilir.

(2) Sağlık hizmet sunucularının, cihazların test, kontrol ve kalibrasyon hizmetlerini bu maddenin birinci fıkrasına göre ilan edilen kuruluşlara yaptırması zorunludur; ancak ilgili kapsamda ilan edilen kuruluş olmaması durumunda; bu cihazların test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterlerinin öngördüğü şekilde gerçekleştirilir.

(3) Sağlık hizmet sunucularının, cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarını yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırma zorunluluğu, sağlık hizmet sunucularında kullanılan cihazların ve yetkilendirilmiş kuruluşların sayıları dikkate alınarak ihtiyaca binaen Kurum tarafından geçici olarak kaldırılabilir. Zorunluluğu kaldırılan yetki grubu ve cihazlar Kurum tarafından ilan edilir.

(4) Zorunluluğun kaldırılması durumunda; bu cihazların test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterlerinin öngördüğü şekilde gerçekleştirilir.

(5) Kuruluş; test, kontrol ve kalibrasyonlarda kullanılan donanım, yazılım ve aksesuarlar hariç, tıbbi cihaz üretim, ithalat, ihracat, satış, bakım ve onarım faaliyetinde bulunamaz. Sağlık hizmet sunucularının kendi bünyesinde gerçekleştirmekte olduğu bakım ve onarım faaliyetleri bu hükmün dışındadır.

(6) Kuruluş, yürüttüğü faaliyetlerin gizlilik, nesnellik ve tarafsızlığının etkilenmemesi için gerekli önlemleri alır.

(7) Kurum, gerekli gördüğü hallerde akreditasyon şartı ister. Akreditasyon şartı istenmesi halinde mevcut kuruluşlara bu şartı yerine getirmeleri için akreditasyon süreci göz önünde bulundurularak yeterli süre tanınır.

Test, kontrol ve kalibrasyonların kaydı

MADDE 12 – (1) Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyon raporunda aşağıdaki asgari bilgiler yer alır;

a) Kuruluşun adı, iletişim bilgileri ve yetki belgesi numarası,

b) Hizmet verdiği sağlık hizmet sunucusunun bilgileri,

c) Hizmet verdiği cihazın yeri, adı, markası, modeli, kimlik ve seri numarası,

ç) Cihaza yapılan test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri, ölçüm değerleri ve sonuçları ile bu işlemlerin hangi standart ve kriterlere göre yapıldığı,

d) Test, kontrol ve kalibrasyon işlemi için kullanılan donanım, yazılım ve aksesuarların adı, markası, modeli, seri numarası, kalibrasyon tarihi, sertifika numarası ve kalibrasyonun yapıldığı yer,

e) Sorumlu müdürün ve test, kontrol ve kalibrasyonu yapan uzmanın adı, soyadı ve imzası,

f) Test, kontrol ve kalibrasyonun yapıldığı yer, tarih ve geçerlilik süresi,

g) Test, kontrol ve kalibrasyonun yapıldığı yerin ortam şartları ile ilgili sıcaklık, basınç, nem ve benzeri bilgiler,

ğ) Test, kontrol ve kalibrasyon raporunun numarası.

(2) Test, kontrol ve kalibrasyondan geçen cihazın üzerine okunabilecek şekilde kalibrasyonu geçtiğine dair yeşil renkte etiket iliştirilir.

(3) Sınırlı kullanım kararı verilen cihazın test, kontrol ve kalibrasyonu geçemeyen fonksiyonları kullanılmaz ve cihaza bu fonksiyonların da belirtildiği sarı renkte etiket iliştirilir.

(4) Test, kontrol ve kalibrasyondan geçemeyen cihazın üzerine okunabilecek şekilde kalibrasyonu geçemediğine dair kırmızı renkte etiket iliştirilir. Bu durumda; cihaz, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm uygulanmadan kullanılamaz.

(5) Test, kontrol ve kalibrasyon sonucunda cihazlar üzerine iliştirilecek etiketler aşağıdaki bilgileri içerir.

a) Kuruluşun yetki belgesi numarası,

b) Cihazın kimlik numarası,

c) Test, kontrol ve kalibrasyon raporunun numarası,

ç) Test, kontrol ve kalibrasyonun yapıldığı tarih,

d) Test, kontrol ve kalibrasyondan geçen cihaz için geçerlilik süresi.

(6) Test, kontrol ve kalibrasyon raporunun öncelikle elektronik imzalı veya basılı ıslak imzalı kopyası düzenlendiği tarihten itibaren en az beş yıl, elektronik kopyası ise en az on yıl boyunca kuruluş ve hizmeti alan sağlık hizmet sunucusu tarafından saklanır.

(7) Kurumun talebi halinde; test, kontrol ve kalibrasyon raporu Kurumun elektronik veri ortamına eş zamanlı olarak kaydedilir.

(8) Kuruluş, kullandığı bilişim sisteminde bilgilerin doğruluğunu, gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve İdari Yaptırımlar

Kuruluşların denetimi

MADDE 13 – (1) Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri, “TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” ve/veya “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standartlarının güncel haline ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ek-1’de yer alan denetim formuna uygun olarak, Kurum tarafından yılda en az bir defa denetlenir.

(2) Kuruluş; bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili belge ve kayıtlarını Kurum denetimine hazır bulundurur ve talebi halinde bu belge ve kayıtları yirmi iş günü içinde Kuruma verir.

(3) Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi veya gerekli tedbirlerin alınması için kuruluşa ek-1’deki denetim formuna göre süre verilir. Ayrıca; tespit edilen eksikliğe göre bu bölümde ve ek-1’deki denetim formunda belirtilen yaptırımlar ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki müeyyideler uygulanır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde faaliyet gösterdiği tespit edilen kuruluş ve personel hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır ve ilgili belgeler askıya alınır. İlgililer hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilmesi halinde ise söz konusu belgeler süresiz olarak iptal edilir.

Yetki belgesinin askıya alınması

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki hallerde kuruluşun yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler belirtilen sürelerde askıya alınır;

a) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına uygun olarak bildirimlerin yapılmadığı durumlarda doksan gün süreyle,

b) Sorumlu müdürün görevden ayrılması, çalışma belgesinin askıya alınması veya iptali söz konusu olduğunda, kuruluşun bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yeni sorumlu müdür atamaması halinde, kuruluş yüz seksen gün içinde yeni sorumlu müdür atayıncaya kadar,

c) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasına uygun olarak Kurum tarafından istenen akreditasyon şartını verilen sürede yerine getirmeyen kuruluşun, yetki belgesi kapsamındaki ilgili faaliyetleri bu şartı yerine getirene kadar,

ç) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak bulundurulması gereken donanım, yazılım ve aksesuarların bulunmadığının tespiti halinde kuruluşun yetki belgesindeki ilgili faaliyeti bu eksiklik giderilene kadar.

(2) Kuruluş, askı süresi boyunca askıya alınan faaliyetleri ile ilgili test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiremez.

Sorumlu müdür çalışma belgesinin askıya alınması

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki hallerde sorumlu müdür çalışma belgesi doksan gün süre ile askıya alınır;

a) Kurumca belirlenen içeriğe uygun olmayan test, kontrol ve kalibrasyon raporu düzenlenmesi durumunda,

b) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına uygun olarak bildirimlerin yapılmadığı durumlarda,

c) Uzmanın, çalışma belgesindeki yetki grubu dışındaki cihazlara test, kontrol ve kalibrasyon raporu düzenlediği tespit edildiğinde,

ç) Uzman çalışma belgesine sahip olmayan personelin test, kontrol ve kalibrasyon yaptığı tespit edildiğinde,

d) Kuruluşun yetki belgesi askıda iken veya yetki belgesi kapsamı dışındaki cihazlara; test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildiğinde.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen güncelleme eğitimini almayan sorumlu müdürlerin belgesi, bu eğitimleri alıncaya kadar askıya alınır.

(3) Sorumlu müdür çalışma belgesi askıya alınmış kişiler, askı süresi boyunca sorumlu müdür olarak görev yapamazlar.

Uzman çalışma belgesinin askıya alınması

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki hallerde uzman çalışma belgesi kapsamındaki faaliyetler doksan gün süre ile askıya alınır;

a) Uzmanın, Kurumca belirlenen içeriğe uygun olmayan test, kontrol ve kalibrasyon raporu düzenlemesi durumunda,

b) Uzmanın, kuruluşun yetki belgesi askıda iken veya çalışma belgesi kapsamı dışındaki cihazlara; test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildiğinde.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen güncelleme eğitimini almayan uzmanların belgesi, bu eğitimleri alıncaya kadar askıya alınır.

(3) Çalışma belgesi kapsamındaki faaliyetleri askıya alınmış olan uzman, askı süresi boyunca uzman olarak görev yapamaz.

Yetki belgesinin iptali

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki hallerde kuruluşun yetki belgesi iptal edilir:

a) Kuruluşun infisahı veya iflası durumunda,

b) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kuruluşun yetki belgesinin üç yıl içinde üç defa askıya alınması durumunda,

c) Kuruluşun, yetki belgesi kapsamı dışında veya yetki belgesi askıda iken; test, kontrol ve kalibrasyon işlemi gerçekleştirdiği tespit edildiğinde,

ç) Çalışma belgesi askıya alınmış olan personelin askı süresi içinde veya çalışma belgesi olmayan personelin test, kontrol ve kalibrasyon işlemi gerçekleştirdiği tespit edildiğinde,

d) Sorumlu müdürün görevden ayrılması, belgesinin askıya alınması veya iptali söz konusu olduğunda kuruluşun bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen süre içinde yeni sorumlu müdür atamaması durumunda.

(2) Yetki belgesi bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bendleri hariç bu maddedeki diğer nedenlerle iptal edilen kuruluş, kuruluşun sahibi veya ortakları yeni bir belge için bir yıl içerisinde başvuruda bulunamaz. Bu hüküm kuruluş olarak yetkilendirilmiş kamu kurumları için uygulanmaz.

Sorumlu müdür çalışma belgesinin iptali

MADDE 18 – (1) Aşağıdaki hallerde sorumlu müdür çalışma belgesi iptal edilir;

a) Kuruma ibraz edilen belgeler ile test, kontrol ve kalibrasyon raporlarının gerçeğe aykırı düzenlendiği veya bu raporlarda tahrifat yapıldığı tespit edildiğinde,

b) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sorumlu müdür çalışma belgesinin beş yıl içinde beş kez askıya alınması durumunda,

c) Sorumlu müdür çalışma belgesinin askıya alındığı süre içinde görevine devam etmesi durumunda.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler doğrultusunda sorumlu müdür çalışma belgesi iptal edilen kişiler sorumlu müdür çalışma belgesi almak üzere bir yıl içerisinde yeniden başvuruda bulunamaz.

Uzman çalışma belgesinin iptali

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki hallerde uzman çalışma belgesi iptal edilir;

a) Yapılan test, kontrol ve kalibrasyon sonucu düzenlenen raporların gerçeğe aykırı düzenlendiği veya bu raporlarda tahrifat yapıldığı tespit edildiğinde,

b) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca uzman çalışma belgesinin beş yıl içinde beş kez askıya alınması durumunda,

c) Uzman çalışma belgesi askıya alınmış olan uzmanın, askı süresi içinde test, kontrol ve kalibrasyon işlemi gerçekleştirdiği tespit edildiğinde.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler doğrultusunda uzman çalışma belgesi iptal edilen kişiler uzman çalışma belgesi almak üzere bir yıl içerisinde yeniden başvuruda bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Personel ve kapsam değişikliği

MADDE 20 – (1) Yetki belgesi kapsamında değişiklik yapmak isteyen kuruluş, bu değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma dilekçe ile ibraz eder. Bu dilekçenin Kuruma tesliminden itibaren bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır.

(2) Kurum, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre bildirilen değişiklikleri göz önünde bulundurarak kapsam değişikliği yapabilir.

(3) Personel değişikliği yapmak isteyen kuruluş, bu değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma dilekçe ile ibraz eder. Bu kişilere, Kurum tarafından çalışma belgeleri düzenlenir.

(4) Sorumlu müdürün görevden ayrılması, belgesinin askıya alınması veya iptali söz konusu olduğunda kuruluş, bünyesinde yer alan uzmanlardan birini azami otuz güne kadar sorumlu müdür yerine görevlendirir. Bu sürenin sonunda yeni sorumlu müdür atanmaması halinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki hüküm uygulanır.

Ücretler

MADDE 21 – (1) Yetki belgesi almak üzere başvuru, yetkilendirme, kapsam değişikliği başvurusu, denetim, yerinde inceleme, yetki belgesi kapsamına dâhil edilen her bir yetki grubu ve çalışma belgeleri için Kurum tarafından 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 57 nci maddesi uyarınca ücret alınır.

Bildirim zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Kuruluş; personel, adres, araç, gereç ve fiziki şartlar ile ilgili değişiklik veya devir olması durumunda on iş günü içinde Kuruma bildirir.

(2) Sağlık hizmet sunucuları almış oldukları test, kontrol ve kalibrasyon hizmetleri ile ilgili kayıtları tutar ve talebi halinde yirmi iş günü içinde Kuruma bildirir.

(3) Kurumun talebi halinde, kuruluşlar test, kontrol ve kalibrasyon programlarını on iş günü içinde Kuruma bildirir.

Kuruluşun devri ve nakli

MADDE 23 – (1) Kuruluşun devri halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi; devir senedi ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan başvuru dosyası ve başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu ile Kuruma başvurur. Dosyanın Kuruma tesliminden itibaren bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır. Devir işlemleri tamamlanıp yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar, devreden kuruluşun yetki belgesi devam eder.

(2) Kuruluşun başka bir adrese nakli halinde adres değişikliği bildiriminden itibaren Kurum tarafından yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme sonucunda Kurum tarafından uygun bulunan kuruluşa ait yetki belgesine, adres değişikliği ile ilgili şerh düşülür. Kuruluşların adres değişikliği yaptığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin hükümleri uygulanmaz.

Sağlık hizmet sunucularının yükümlülüğü

MADDE 24 – (1) Sağlık hizmet sunucuları, bu Yönetmeliğe uygun olarak, kullanımları süresince cihazlarının test, kontrol ve kalibrasyonlarını yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Sağlık hizmet sunucuları, cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarının periyotlarına dair ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterlerinde herhangi bir süre belirtilmemiş ise test, kontrol ve kalibrasyonları yılda en az bir kez yaptırır.

(3) Sağlık hizmet sunucusu test, kontrol ve kalibrasyon yapılmak üzere cihaz ve aksesuarlarının kuruluşa temiz ve dezenfekte edilmiş halde teslim edilmesinden sorumludur.

(4) Sağlık hizmet sunucusu test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinden geçemeyen cihazlar için düzeltici faaliyet gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin sonrasında cihazlar tekrar test, kontrol ve kalibrasyon işlemine tabi tutulur.

(5) Sağlık hizmet sunucusu test, kontrol ve kalibrasyon sonucunda sınırlı kullanım kararı verilen cihazlara altı ay içinde düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesini veya bu cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu geçemeyen fonksiyonlarının teknik müdahale ile kullanım dışı bırakılmasını sağlar. Bu faaliyetlerin sonrasında cihazlar tekrar test, kontrol ve kalibrasyon işlemine tabi tutulur.

(6) Sağlık hizmet sunucusu, Kurumun talebi halinde test, kontrol ve kalibrasyon yapılan cihazlara ait bilgiler ile bu cihazların test, kontrol ve kalibrasyon raporlarını Kurumun elektronik veri ortamına kaydeder.

(7) Test, kontrol ve kalibrasyonu geçemeyen veya bu işlemler sonucunda sınırlı kullanım kararı verilen cihazlarda kullanılması uygun görülmeyen fonksiyonların kullanılması durumunda, meydana gelebilecek olumsuz sonuçlardan sağlık hizmet sunucuları sorumludur.

Kılavuz

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik Kurum tarafından kılavuz düzenlenir.

Müeyyideler

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan kuruluşlar hakkında fiilin niteliğine göre 4703 sayılı Kanun, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Mevcut sorumlu müdür ve uzmanlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle;

a) Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında üç yıl çalıştığını Kurum tarafından belirlenecek olan belgelerle ispatlayan kişiler, sorumlu müdür çalışma belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Bu kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması şartı aranır.

b) Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında bir yıl çalıştığını Kurum tarafından belirlenecek olan belgelerle ispatlayan kişiler, uzman çalışma belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Bu kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması şartı aranır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre sorumlu müdür ve uzman çalışma belgesi düzenlenecek olan kişiler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren on sekiz ay içinde Yönetmelik uyarınca belirlenen eğitimleri tamamlar.

Mevcut uygunluk değerlendirme kuruluşları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde eğitimlere başlanır. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının başvuruları, personellerin gerekli eğitimleri tamamlandıktan sonra yapılır. Kurum tarafından Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on sekiz ay sonra denetimlere başlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında faaliyet göstermekte olan mevcut uygunluk değerlendirme kuruluşları, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Biyometder Faaliyetlerine başladı.

Biyometder, ülkemizde Biyomedikal Metroloji, test kontrol ve kalibrasyon konusundaki paydaşları daha doğru, etik, standartlara uygun bir hizmet kalitesi etrafında bir araya getirmeyi amaç edinmiş sektörel ve mesleki bir dernektir.

Bu kapsamda üyeleri ile sektörde daha iyi hizmet üretmek için seminerler, eğitimler, atölyeler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

Üyelik için lütfen irtibat ediniz.

info@biyometder.com

Teşekkür ederiz.

BİYOMETDER.